11/2010

Vážený zákazníku,                                  

upozorňujeme Vás na povinnost, která Vám vznikla podle Zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a Zákonem č. 483/2008 Sb.  kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009 a souvisejících vyhlášek.

Provozovatel pevně instalovaného zařízení s náplní regulované látky (R22, R12), které se při provozu nepřemisťuje, je povinen prostřednictvím certifikované osoby zajistit kontrolu těchto zařízení, zejména jejich těsnosti – revize zařízení.

Provozovatel zajistí, že jakákoli zjištěná netěsnost, které způsobuje úniky regulovaných látek, je co nejdříve, v každém případě do 14 dnů opravena. Do jednoho měsíce po opravě úniku se zařízení zkontroluje, aby se ověřilo, že oprava byla účinná a k úniku již nedochází – provede se následná revize.

Provozovatel zařízení obsahujícího nejméně 3 kg regulovaných látek je povinen vést evidenční knihu zařízení a uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let (vzor je dán vyhláškou č. 279/2009).

Máme vyškoleného technika podle požadavků MŽP.Na zařízeních obsahujících regulované chladivo R12 se v případě jeho úniku nesmí provádět oprava. Zařízení se musí vyřadit.

Na zařízeních obsahujících regulované chladivo R22 je v případě jeho úniku doporučeno předělat zařízení na jiné chladivo.

Tato opatření jsou kontrolována Českou inspekcí životního prostředí a pokud nejsou dodržována hrozí pokuty. Tyto informace je možné ověřit na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz

 

Kontrolu těsnosti na zařízení obsahující regulované chladivo:

S náplní:    

 

    3 kg až  29,9 kg                        perioda revize 1x za 12 měsíců

  30 kg až 299,9 kg                        perioda revize 1x za 6 měsíců

300 kg a více                                perioda revize 1x za 3 měsíce

Petr Mánek, Sv. Čecha 1752, 664 34 Kuřim, mobil: 777242424